Muu harrastamisen tuki

Suomen Cheerleadingliitto on koonnut ohjeet vuonna 2016 siitä, miten vähävaraiset perheet voivat saada tukea urheiluharrastuksen kustannuksiin.

Alla otteita Helsingin, Vantaan ja Espoon kuntien tukimahdollisuuksista sekä säätiöiden ja seurakunnan tuesta.

Monilla paikkakunnilla voi saada toimeentulotuen kautta tukea harrastamisen kustannuksiin. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Lasten harrastusmenot sisältyvät tavallisesti lasten perusosalla katettaviin menoihin. Tarvittavien harrastusmenojen maksaminen ei kuitenkaan ole aina perusosan puitteissa mahdollista, joten monissa kunnissa niihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, silloin kun henkilö tai perhe ei muuten tule toimeen. Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalivirastosta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Espoo
Lasten harrastusmenoihin voidaan myöntää täydentävää toimeentulotukea pitkäaikaisen toimeentulotukiasiakkuuden perusteella.

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Espoon kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.espoo.fi/toimeentulotuki

Helsinki
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto voi myöntää toimeentulotukea vähävaraisten perheiden lasten harrastuskustannuksiin. Päätös asiasta tehdään yksilöllisellä harkinnalla. Tämä tarkoittaa, että perhe hakee toimeentulotukea suoraan oman asuinalueensa sosiaalitoimistosta ja päätös perustuu siihen, millaiset ovat perheen tulot ja menot ja muu elämäntilanne.

Lisätietoja toimeentulotuesta saat Helsingin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/

Vantaa
Lasten harrastusmenoja otetaan huomioon perheen erityisten olosuhteiden kuten pitkäaikaisen toimeentulotuen saamisen, pitkäaikaisen tai vaikean sairauden tms. olosuhteen tai erityisen tarpeen perusteella syrjäytymistä ehkäisevänä ja kehitystä tukevana toimintana. Harrastusmenoja ovat muun muassa joukkuelajien kausimaksut, lisenssit ja erilaiset tarvikkeet.

Lisätietoja toimeentulotuesta löytyy Vantaan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/sosiaalinen_tuki_ja_toimeentulo/tukea_toimeentuloon

Seurakunnat
Seurakunnilta voi hakea Tukikummit-avustuksia yksityishenkilöille. Avustuksia haetaan perheen asuinalueella sijaitsevan evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta. Yleinen käytäntö on, että diakoniatyöntekijälle varataan tapaamisaika puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät seurakunnan verkkosivuilta tai kirkollisesta lehdestä, jossa tiedotetaan seurakuntien toiminnasta. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsiperheille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tai kohdanneet yllättävän kriisin. Avustuksella on tarkoitus tukea ylimenovaihetta. Tukikummit-avustuksen hakemisesta päättää diakoniatyöntekijä. Tuen saajan ei tarvitse kuulua mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Tämä dokumentti on laadittu informatiivisessa tarkoituksessa. Aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut dokumentin julkaisupäivänä. Suomen Cheerleadingliitto ry ei takaa tietojen ajankohtaisuutta tai oikeellisuutta, mikäli tiedot muuttuvat julkaisupäivän jälkeen kolmannen osapuolen* toimesta. *Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntaa, säätiötä, yhdistystä tai seurakuntaa.

Säätiöt ja yhdistykset

Hope ry
Hope ry tukee vähävaraisten perheiden harrastuksia keräysvarojensa puitteissa. Hope ry ei myönnä tukea suoraan seuroille. Tukea haetaan ottamalla yhteyttä lähimpään Hope ry:n paikallistoimijaan, joka myös käsittelee hakemukset ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. Myönnetyt summat vaihtelevat, mutta enimmäismäärä on 300 euroa/lapsi/vuosi.

Lisätietoja Hope ry:stä ja sen paikallistoimijoista löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta http://www.hopeyhdistys.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset
Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kattava valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto. Osa paikallisyhdistyksistä tukee pienillä summilla lasten harrastusmenoja.

Lisätietoja paikallisyhdistyksistä löytyy MLL:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/

Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset ry myöntää harrastustukea alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukea myönnetään tarveharkintaisesti ja käytettävissään olevien avustusvarojen puitteissa. Harrastustukea myönnetään lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille. Tukea voi hakea omalla paikkakunnalla sijaitsevalta Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykseltä, joka on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Jos paikkakunnalla ei ole yhdistystä, voi tukimahdollisuudesta tiedustella lähinnä sijaitsevalta yhdistykseltä.

Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

SOS-lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7-17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisesti myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja harrastustuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

Muita yhteisöjä:

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma/Lumo-sponsorointi ja -stipendit tukevat nuorten liikuntaa ja urheilua
Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty ohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsoritukea nuorille urheilulahjakkuuksille.

Lumo-stipendit seuratasolla urheileville nuorille
Lumo-stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Niiden tavoitteena on kannustaa eteenpäin 12–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestymiseen. Stipendejä voivat hakea lupaavat, useita vuosia seuratasolla urheilleet nuoret, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastukseensa. Etusijalla stipendin saajiksi ovat Lumo- ja VVO-asukkaat. Stipendejä myönnetään sekä joukkue- että yksilölajien harrastajille kaksi kertaa vuodessa.

Lumo-sponsorointiyhteistyö tukee tulevaisuuden huippuja. Sponsorointiyhteistyön avulla tuemme nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja asennetta nousta maailman huipulle. Sponsorointiyhteistyöhön on mahdollista hakea joka syksy. Sponsorointi edellyttää lajiliiton ja valmentajan suositusta, kilpailumenestystä sekä vähintään 14 vuoden ikää.

Lisätietoja: https://kojamo.fi/vastuullisuus/lumo-sponsorointi-ja-stipendiohjelma/

Valio Akatemia®
Tule tekemään tavoitteista ja unelmista totta!
Valio Akatemia® ohjelma jakaa stipendejä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin ja hyvinvointiin. Valio Akatemia® tukee kaikenlaista liikuntaa ja toimii terveellisten elämäntapojen puolestapuhujana.

Mikä on Valio Akatemia®?
Valio Akatemia® ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Ohjelma edistää suomalaisten perheiden hyvinvointia ja auttaa tekemään lasten ja nuorten unelmista totta jakamalla raha-, ravitsemus-, tuote- ja tapahtumastipendejä.

Keväällä 2013 perustettu ohjelma tarjoaa yhdessä Valio Akatemia® kummien kanssa konkreettisia, arkisia elämyksiä liikuntaan ja hyvinvointiin. Valio Akatemia® on osa Valion vastuullisuusohjelmaa.

Stipendin hakeminen
Hakukierros järjestetään kerran vuodessa. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret ympäri Suomen. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue, koululainen tai koululuokka. Vanhemmat, valmentajat ja opettajat voivat hakea tukea lapsen tai nuoren puolesta, mutta tuki tulee käyttää kokonaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusten edistämiseen. Vuoden 2021 stipendien haku käynnistyy 15.4.2020.

Kuka voi saada stipendin
Stipendi voidaan myöntää kaikille alle 18-vuotiaille liikuntaa harrastaville ja siitä kiinnostuneille lapsille ja nuorille ympäri Suomen. Valio myöntää stipendejä niin yksilöurheilijoille, joukkueille kuin koululaisillekin. Stipendin saajia valitessa arvioidaan tarkasti perustelut ja se, viekö stipendi saajaansa aidosti harrastuksessa eteenpäin. Hakemuksen kokonaisuus ratkaisee.
Stipendit on tarkoitettu käytettäväksi aina hakemisvuotta seuraavana vuonna.

Monipuoliset stipendit
– Rahastipendi on tarkoitettu suoraan lasten liikunta- ja urheiluharrastusta edistäviin kohteisiin, kuten harjoitusmaksuihin.
– Ravitsemusstipendi pitää sisällään ravitsemusvalmennuksia.
– Tuotestipendillä välipaloja treeneihin, kisamatkalle, leirille tai arkeen.
– Tapahtumastipendin voi saada esimerkiksi turnaukseen, leiriin tai erilaisiin kilpailuihin ja liikuntatapahtumiin.

Hakukierrokset ja tuet
Hakija voi hakea yhtä stipendiä kullakin hakukierroksella. Sama hakija voi hakea tukea peräkkäisillä hakukierroksilla. Etusijalla ovat kuitenkin ne hakijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Valio Akatemia® stipendiä. Muualta saatu tuki ei ole este stipendin hakemiselle ja saamiselle.

Lisätiedot ja haku https://www.valio.fi/valioakatemia/

Tukilinja-säätiön apurahat
Tukilinjan apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toimimista. Liikunta- tai aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voi aiheuttaa myös pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Apurahat suunnataan ensisijaisesti vähävaraisille, Suomessa pysyvästi asuville, toimintarajoitteisille yksityishenkilöille. Tukilinjan apurahat on tarkoitettu edistämään koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja harrastamista.

Lisää tietoa Tukilinjan apurahatoiminnasta: https://www.tukilinja.fi/apurahat/

Pienperheyhdistys ry

Vuonna 2017 alkoi uusi hanke yhden vanhemman perheiden lasten harrastamisen tukemiseen (08/2017–06/2020). Hankkeessa autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus ja tuetaan vanhempaa lapsen harrastuksen ylläpidossa.

Toiminnan kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–16 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa.

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Pienperheyhdistys ry tukee yhden vanhemman perheiden lasten harrastamista yhteistyössä Lapsiarkki -hanke ja Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n kanssa.

Lisätietoja: https://www.pienperhe.fi/lapselle-harrastus/https://hopeyhdistys.fi/